⚠️ PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA 🔻

V neděli 8. 11. 2020 proběhne mezi 15:00 a 17:30 plánovaná odstávka všech služeb. Budeme naší infrastrukturu rozšiřovat o nový server a neobejde se to bez restartu.

Sign in to participate in the conversation
Anarchism Space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!