💻 Nabízíme bezpečné technologické zázemí českému aktivismu :ancomheart:

🛠️ Všechnu práci odvádíme zdarma ve volném čase.

💶 Hardware, elektřina i prostor v datacentru ale stojí peníze. Podpořte nás!

➡️ Na bank. účet 13120001/2010
➡️ Na darujme.cz/projekt/1203598

Celá zpráva na našem blogu:

nolog.noblogs.org/post/2020/11

Sign in to participate in the conversation
Anarchism Space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!