🔒 1. listopadu 2018 budeme v pražském anarchistickém infoshopu Salé (sale.451.cz) společně s Anarchistickým Černým Křížem pořádat workshop zaměřený na šifrování emailu () a anonymní operační systém . Tak doražte! radar.squat.net/en/event/praha

Sign in to participate in the conversation
Anarchism Space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!