20. června 2018 byl v Bavorsku proveden policejní zátah na organizaci , která v EU sprotředkovává finanční podporu známemu aktivistickému IT kolektivu riseup.net. Záminka, kterou si policie vymyslela je skutečně bizarní.

Více informací v novém textu na našem blogu: nolog.noblogs.org/post/2018/07 💻 :ancom:

Sign in to participate in the conversation
Anarchism Space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!